more from
Anam Communications
We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

TUATH - Songs of the Northlands

by Brian Ó hEadhra | Fionnag NicChoinnich

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  TUATH - Songs of the Northlands is a musical and cultural exploration of the connections between the Gaels and their nearest Atlantic neighbours.

  This stunning album, released February 2020, includes traditional songs as well as new material by Ó hEadhra & Mackenzie, sung in Scottish Gaelic, Danish, Norwegian, Irish Gaelic and Galician.

  The music speaks to our past, present and future, ranging from the simple voice to expansive arrangements and exquisite sound design by composer/musician Mike Vass.

  Brian Ó hEadhra & Fiona Mackenzie have, once again, delivered an inspiring work of beauty, honesty and integrity.

  Includes unlimited streaming of TUATH - Songs of the Northlands via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    £12 GBP

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Including individual track artwork, lyrics, translations and 2 bonus tracks.
  Purchasable with gift card

    £10 GBP  or more

   

1.
Seòladh saor o bhàgh an iar sa Siùil ' tha làn is muir mar charaid Dream beag treun ag iomradh mar aonan Sinne tha làn de dhòchas is iomnaidh Haigh ò, haigh haigh haigh haigh ò Ò a bhalachaibh Haigh ò, haigh haigh haigh haigh ò Ò a bhalachaibh Tha sinne nur làmhan mar uain gun lèirsinn Thoir dhuinn lùth bhon bhuaireas nar n-inntinn Thoir dhuinn fois bho iomagain beatha Dìon ar n-anman, Ùghdair na Cruinne Bho fhaclan nam bàrd - thig tuigsinn is eòlas Bho gach linn thig guidhe nan daoine Anns gach ràmh tha ùrnaigh is uaigneas Anns ar cuirp tha teannas is iarraidh Eilean nam Faoil gun sgeul don fhialaiche Eilean nan Caorach le daoine cho tuigseach Eilean nan Eun mar phàrras air thalamh Seinnibh gu h-àrd; thoiribh glòir don Athair Èistibh rim sgeul is cromaibh ur cinn-se Fàgaibh gach dragh a' còmhnaidh nur cridheachan Sinne tha beannaichte, sinne le earbsa Lorgaidh ar soitheach Eilean nan Naomh-sa --- Sailing free from the west bay The sail is full and the sea like a friend A small strong team rowing as one We are full of hope and worry Haigh ò, haigh haigh haigh haigh ò Oh lads Haigh ò, haigh haigh haigh haigh ò Oh lads We are in your hands like sightless lambs Give us strength from the turbulence in our minds Give us rest from the worries of life Protect our souls, Creator of the world From the words of the bards will come understanding and knowledge From every generation will come prayers of the people In every row is a prayer and loneliness In our bodies is tension and desire Island of the Generous without sight of the provider Island of Sheep with people so understanding Island of Birds like a paradise on earth Sing out loud; give glory to the Father Listen to my story and bow your heads Leave every worry which lives in your hearts We who are blessed; we of faith Our vessel will find the Island of the Saint
2.
Latha dhan Fhinn am Beinn Ioghnaidh An Fhinn uile ’s na fir cholgarr’ Chuir iad Caoilte air luaths a chas Romhpa dhèanamh a' rothaid Chunnaic e teach fada bhuaithe Mar sin ’s a dhà dhoras fosgailt’ Bha ainnir ùr air a chlàr Is teine mòr a’ cur a smàil Is oir leam fhìn gun tug i dhomh Dà thrian dhe biadh is trian dhe h-aodach ’S cò dhubhair orm-sa san rath-solas Ach fuamhair mòr sa gharbh dhoras Seachainn mi gu dìreach deas Chan ann oirre thì a thàinig Leannan a bh’ agam o thùs Nighean na mealladh ’s na meall shùl’ Dàil sheachd bliadhna thug mi dhi ’S an-diugh a thànai’ mi oirr’ iomairt ’S thug esan urchair le nimh Dhan t-sleagh mhòir a bha na dhòrn ’S thug mise urchair bhrodan bhras Chuir mi na còig cinn o bhràighe ’S leig mi m’ uileann air an tom ’S shil e air mo chreuchdan gu trom ’S cò leig an guth fathach leam Air an tulaich os mo chionn? ’S gum b’ e h-ainm dhomh tighinn gu teach Àilinn nighean Rìgh Dhonnchaidh Àilinn dèan thusa leam bàidh ’S na inns’ e uile bhrathach Imrich mo sgiath gu Dùn Till Cha d’ imrich bean a-riamh i romhad --- A Day for the Fingalians of Beinn Ioghnaidh All the Fingalians and the collegiate men They made Caoilte his leg fast Make the ride He saw a house far from him So, what two doors are open? There was a new float on his table It is a big fire burning It was for me that she gave me Two-thirds of food and one-third of her clothes And whoever shook me in the lightning-success But a big giant in the rough door I sailed just south She did not come from her I had songs from the start Girl of deceit and deceiving eyes Seven years I gave her And today I will finish my campaign And he took it with poison. The big spear of the fort And I took a broken shower of death I put the five heads from topography And I let my mind on the mound He saved my hearts heavily And who let the giant voice go with me On the hill above me? And my name was to come to a house Elgin, daughter of King Duncan Must you do me with a cow? And he doesn't tell all the braes Move my shield to Dun Till A woman has never left her before you
3.
Na Fir-chlis 04:48
Stadaibh is èistibh gu ciùin Bheiribh an ùine dhuibh fhèin Rachaibh le sìth gun feall Fosglaibh ur sùilean gu mall Buidhe is dubh a’ tighinn gu dlùth Beanntan a' suathadh nan neul Glas is liath a' danns gu h-àrd A' lìonadh mo chridhe le gràdh A' lorg an fhàth le miann Na speuran air lasadh o thuinn na grèin' An seo, a-nis leinn fhèin Daoin’ 'on tuath an t-saoghail --- Quietly stand and listen Take time for yourself Go in peace, not in falseness Slowly open your eyes Yellow and black merging together Mountains touching the clouds Green and bluey-grey dancing above Filling my heart with love Seeking meaning with desire The skies alight from waves of the sun Here, together alone Folk from the north of the world
4.
Air fa li leo Ho Ro Ghealladh Eileadh Air fa li leo Chan eil mi gun mhulad orm H-uile h-aon a' pòsadh 'S tha mise gun pòsadh fhathast Seann duine cha ghabh mi idir Bidh e fada 'g éirigh Fada fada dol 'na éideadh Cha téid e 'mach gun am bata Cha tig e 'steach gun an ad air Saoilidh e gur caoraich creagan Saoilidh e gur geòidh na cearcan Saoilidh e gur grian a' ghealach Saoilidh e gur siùcar sneachda Saoilidh e gur luch an lacha B'annsa balach sgiobalta A thogadh mi 's a leagadh mi --- Air fa li leo Ho Ro Ghealladh Eileadh Air fa li leo I am not without sorrow. Everyone getting married And I am not married yet. I won't take an old man. He will be slow getting up, Very slow getting on his clothes. He won't go out without a stick. He won't come in without a hat on. He will think rocks are sheep. He will think the hens are geese. He will think the moon is the sun. He will think snow is sugar. He will think the duck is a mouse. I'd rather have a smart lad That would lift me up and lay me down.
5.
Godfâder vil jâ priza for ajl hans kjærlighed. Jâ sjunga vil en viza om liveds herlighed. Ju mera a jâ ser, jâ må maj onra mer. Hans ræjdom å hans nåda denj vârar evit ver. Men alt som tiden ilar, å våra dâ tâ å, mo nat å dø de lier, ejn tænkjer ota så. Vårt lyz e snârt brænt ner. Vi ijned anjed ser. Men me Vorharre Jesus, vi håba om så mer. Te hannem ble jâ løftad enjgång for lænje sin, Då va jâ mæn enj bælli å ganske spæ å fin. Men storm å bøljer slå. Jâ måtte vel forgå, om ikje hanj då holt maj om hånd enjdå - enjdå. Trykj maj dit korses markje divt i mit hjarta inj, A jâ kanj hojla å daj å ganske sjæl å sinj. For vær enj lævedâ, vår jâ e rask å glâ, Jâ takker daj å louar for alt va du maj gâ. --- The Father we will worship, for all his love I will sing a song about the joys of life The more I see the more I wonder His riches and his grace, it lasts eternally But as time it goes by and the days of our life are fewer towards night and death, we go So we often think we see nothing else But with Jesus our Lord we can hope for so much more. To him, I was once lifted a long time ago I was then a little child, a little infant so fine But storms and waves roll and I would perish If he didn't hold me in his hand still Press the mark of the cross deep in my heart And I will care for you with all my soul and mind. For every living day where I am well and happy I thank you for all that you gave me.
6.
Rosa das rosas e Fror das frores Dona das donas, Sennor das sennores Ròs làn bòidhchead is àilleachd ghrinn Is flùr de shonas is toileachas binn A bhean-uasal làn tròcair anns a h-uile sian 'S Tighearna son faochadh a thoirt dhuinn Bu chòir gaol a bhith againn air rùnach mar seo Faodaidh i donas sam bith a theanachd 'S faodaidh i maitheanas a thoirt do gach nì Gus slànaighear ùr a chruthachadh don t-saoghal 'S fheàrr dhuinn gaol ar cridhe a thoirt dhi Cumaidh i sinne bho thuiteam on t-slìgh' Fàgaidh i aithreachas oirnn airson gach seachrain A rinn sinn mar pheacaich uile le miann An tè seo ris an gabh mi fhìn mar mhaighstir Bhithinn nam cheòladair dhi gu h-aoibhneach Nam b’ urrainn dhomh a bhith fo sgèith a gaoil Sheachnainn mo leannain uile gu deimhinn --- Rose of roses and flower of flowers Lady of ladies, Lord of lords Rose of beauty and fine appearance And flower of happiness and sweet pleasure Mercyful Lady in every way And Lord for providing relief Such a Mistress everybody should love For she can ward away any evil And she can pardon anything To create a new saviour for the world We should love her with all our hearts For she can keep us from straying She makes us repent the errors That we have committed as sinners This Lady whom I accept as my Master And whose bard I'd gladly be If I could be under her shield of love I'd give up all my other lovers
7.
Uttafor døra og uttafor gjerdet Langt inne i storskogens mørkeste gap Der inn' mellom trærne der finnes det en lysning Ei glenne i skogen har meg blitt fortalt Den er som et fyrtårn i stormende hav O kommer du dit vil du aldri derfra Det blåser en vind gjennom skogen i aften En svalen jeg lar meg forføre av den Den river meg løs fra mitt innerste lukke Og løfter meg høyt i mot himmelen Og når jeg ser lysningen skjønner jeg at Det er derfra det blåser hver dag og hver natt --- Outside the door and beyond the fence Far in the darkest gap in the big forest There between the trees is a clearing I have been told that there is a glen in the woods It is like a lighthouse in stormy seas Oh once you get there you will never leave There is a wind blowing through the forest tonight I let myself be seduced by the cool breeze It tears me loose from my inner secret And lifts me high into the sky And when I see the clearing, I realize that It is from there it blows every day and every night
8.
Iseabail 03:42
Chuir thu crùn hìll iu hìll ò Air rìgh nan rìgh hìll ill ill ò A bhana-ghaisgeach òg hìll iu hìll ò A bhan-iarla chòir hìll a hoireann hò rò Bh' agaibh ri hìll iu hìll ò Lagh nam beus hìll ill ill ò A chumail slàn hìll iu hìll ò A Chlann 'ic Dhuibh hìll a hoireann hò rò Chaidh do chreach hìll iu hìll ò Chaidh do mhilleadh hìll ill ill ò On thrèig an t-iarl' hìll iu hìll ò Gun dìon no mòd hìll a hoireann hò rò D' ìsleachadh hìll iu hìll ò Do thaisbeanadh hìll ill ill ò Mo mhallachd orra hìll iu hìll ò A rinn do nàir' hìll a hoireann hò rò Fad ochd bliadhn' hìll iu hìll ò Am braighdeanas hìll ill ill ò O càit an deach hìll iu hìll ò Bean nam feart hìll a hoireann hò rò Cuimhnichibh hìll iu hìll ò An sgeul làn bròin hìll ill ill ò Agus thig an latha hìll iu hìll ò Far an èirich an leòmhann hìll a hoireann hò rò --- You crowned The king of kings Strong heroine Worthy countess You had to Keep Your ethics intact Clann MacDuff You were ruined You were destroyed From the deception of the Earl Without protection or court Your humiliation Your exhibition My curses upon them Who shamed you For eight years In captivity O where did the Powerful woman go Remember The sorrowful tale And the day will come When the lion will rise again
9.
Fichead aodann anns an sgàthan A' dùrdanaich, a' dùrdanaich Sùilean orm is mi air fàire A h-uile latha a' lorg sìth Iomadh guth a' bruidhinn gu sàmhach Nam inntinn dhorch' is smuaintean trom’ Cùm gu rèidh am measg nan daoine Na foillsich na tha a’ dol nad cheann Daoine dùinte 's iad leth choma Cùm do mhiann am broinn do chrìdh’ Dèan an danns’ sna reultan àrda Leig mu sgaoil na smuaintean binn Cà' bheil saorsa; cà' bheil càirdeas; Càit an deach am balach òg? A chluich gun dragh sna làithean geala ...Cuimhneachain a' tighinn bhon sgleò Fanaidh mi gus ’n tig a' ghrian Feuchaidh mi ri cumail beò; Gus an uair sin bidh mi stòlda Cuimhnich oirnn a tha sa cheò --- Twenty Faces in the mirror Murmuring, murmuring Eyes upon me and I'm on guard Everyday, everyday Many voices speaking quietly My mind dark; my thoughts heavy Stay calm among the people Don't reveal what's inside your head Closed people and they half caring Keep your wish inside your heart Dance among the stars on high Release the sweet thoughts Where is freedom; where is friendship Where did the young boy go Who played without a care in those bright days … Memories coming through the fog I will wait until the sun comes I will try to stay alive Until then I will be still Remember us in the mist
10.
Cadal cha dèan mi, sùgradh cha dèan mise, Nochd chan fhaigh mi tàmh, 's gun mo ghràdh a' tighinn. Cha b' ann dubh no ruadh a bha luaidh mo chridhe, 'S ann a bha e bàn, àilleagan nan gillean. 'S tu bu ghuirme sùil, 's tu bu dùbailt cridhe, 'S tu bu bhinne cainnt, ris na rinn mi bruidhinn. Sgrìobhadair le peann, leughadair nan duilleag, Maraiche nan tonn, chuireadh long fo h-uidheam. Bhuail i air an tràigh far am fàs an duileasg Leum thu aiste, ghràidh, 's shàbhail thu iad uile. Chuala mise sgeul a thug deur bhom cridhe, Thu bhi falbh a-null 's gun do dhùil ri tilleadh. H-uile h-oidhche tha mi smaoineachadh gun tig thu Gu mo leabaidh fhìn, 's aonaranach mise. --- Sleep I will not have, merriment I won't make I will have no rest tonight, without my love coming to me It wasn't a black or red headed lad who filled my heart He was blond, the jewel of the boys You were of of blue eyes, you were of duplicitous heart You were sweet talking when I would speak with you A writer with a pen, a reader of books A sailor of the waves, who could sail a ship She hit the beach where the dulch grows You jumped out my love and saved them all I heard a story which brought tears to my heart You will be going abroad and don't plan to return Every night I am thinking that you will come To my bed, and me lonely
11.
Is Gael Mé 02:11
Táim beo is marbh - is Gael mé Faoin dtuath is sa chathair - is Gael mé Ar tír is ar muir – is Gael mé Im chorp is im aigne aerach Beir glóir dár muinntir - is Gaeil iad I bhfulaingt is bua - is Gaeil iad I gcreideamh is anam - is Gaeil iad Lán ghrá is dóchas go deo ’Nár dteaghlaigh s’nár gcumainn - is Gaeil muid Sinn oscailte réitithe - Gaeil muid Lán tuiscint ’nár dúchas - is Gaeil muid Lán réidh don dúshlán ’tá romhainn Labhraígí an teanga - is Gaeil sibh Lán taca don cheartas - is Gaeil sibh Seas an aghaidh olcais - is Gaeil sibh Is déan deimhnin de cé sibhse go bráth In Éirinn, in Albainn – is Gaeil sinn Sa Mheirceá Thuaidh - is Gaeil sinn Sa Mhanainn is Sasana - is Gaeil sinn Ar fud an domhain ar fad --- I'm alive and dead - I am a Gael In the countryside and city - I am a Gael On land and sea - I am a Gael In my body and lively mind Give praise to our people - They are Gaels In suffering and achievement - They are Gaels In beliefs and spirit - They are Gaels Forever full of love and hope In our families and gatherings - We are Gaels We are open and ready - We are Gaels Fully understanding of our heritage - We are Gaels Fully prepared for the hardships afore us Speak the language - You are Gaels Fully support justice - You are Gaels Stand against malice - You are Gaels Always be certain of who you are In Ireland, in Scotland - We are Gaels In North America - We are Gaels In Mann and England - We are Gaels Across the whole wide world
12.
Sìne Bhàn 06:13
Blàth nan cailin, Sìne Bhàn Reul nan nighean, dìleas òg, Cuspair dìomhair i dom dhàn, Gràdh mo chridh', an rìbhinn òg. Àros sona bh' againn thall Àirigh mhonaidh, innis bhò. Sgaoil ar sonas uainn air ball Mar roinneas gaoth nam fuar-bheann ceò. Bruaillean cogaidh anns an tìr Faic an long a' togail sheòl, Cluinn an druma 's fuaim na pìob Faic na suinn a' dol air bòrd. Feumaidh mise triall gun dàil Chi mi 'm bàrr a croinne sròl. M' eudail bhàn, o soraidh slàn Na caoin a luaidh, na sil na deòir. Cha ghaoir-cath' no toirm a' chàs' Dh'fhàg min dràsd' fo gheilt is bròn 'S e na dh'fhàg mi air an tràigh, Sìne Bhàn a rinn mo leòn. Sìnte 'n seo air achadh blàir, 'S duine 'mhàin cha tig nam chòir O, 's nach robh mi anns an Àird Le Sine Bhàn a' ruith nam bò. Ma tha e 'n dàn mi bhith slàn Stadaidh ràn nan gunnan mòr Am Baile Mhonaidh nì mi tàmh --- The flower of the girls, Fair Jane The star of the girls, young and faithful, A mysterious one, she is my destiny Love of my heart, the young lass. We had a happy abode over yonder At the moor sheiling, the place of the herd. Soon our happiness spread Like wind dissipates mist from the cold mountains. War battles in the land See the ship raising a sail, Hear the drum and the sound of the pipes See the hero's boarding. I must leave straight away I see the ensign flying My beautiful sweetheart, oh farewell Do not cry, do not weep. It's not battle nor noise of marching That has left me sorrowful and distressed It's the leaving of Fair Jean on the beach That has wounded me. Lying here on a field of battle, I will get solace from no one Oh, if I was only at Aird With Fair Jean herding the cows. If I am destined to be saved The roar of the canons will stop At Baile Mhonaidh I will rest By Jane Fair, my young lass.

about

TUATH is a musical and cultural exploration of the connections between the Gaels and their nearest Atlantic neighbours.

This stunning album, released February 2020, includes traditional songs as well as new material by Ó hEadhra & Mackenzie, sung in Scottish Gaelic, Danish, Norwegian, Irish Gaelic and Galician.

The music speaks to our past, present and future, ranging from the simple voice to expansive arrangements and exquisite sound design by composer/musician Mike Vass.

Brian Ó hEadhra & Fiona Mackenzie have, once again, delivered an inspiring work of beauty, honesty and integrity.

credits

released February 14, 2020

Brian Ó hEadhra Seinn, Bodhran / Vocals, Bodhran

Fiona Mackenzie Seinn / Vocals

Mike Vass Dealbhadh Fuaim, Giotàr Tenor, Fìdheall, Faram / Sound Design, Tenor Guitar, Fiddle, Percussion

Innes White Giotàr Fuaimneach, Mandoilin | Acoustic Guitar, Mandolin

Tom Gibbs Piàna, Meurchlàr / Piano, Keyboards
Órla & Róise Ní Eadhra Cùl-seinn / Backing Vocals (Sìne Bhàn)

Air a riochdachadh le | Produced by:
Brian Ó hEadhra, Fiona Mackenzie, Mike Vass

Air a chlàradh le | Recorded by:
Mike Vass, GloWormRecording, Glaschu / Glasgow

Air a mheasgadh le | Mixed by:
Iain Hutchison, GloWormRecording, Glaschu / Glasgow

Air a dheasachadh le | Mastered by:
Diz Heller

Rianachadh-ciùil le | All songs arranged by:
Brian Ó hEadhra, Fiona Mackenzie, Mike Vass

Sgead-dhealbhan | Illustrations:
Rachel Cush, Crafty Marten Art and Illustration (duilleag aghaidh / front cover)
Freya Cumming (ealain taobh a-staigh / inlay artwork)

Le taing do dh’Alba Chruthaichail airson a’ mhaoineachaidh.
With thanks to Creative Scotland for grant assistance.

license

all rights reserved

tags

about

Brian Ó hEadhra | Fionnag NicChoinnich Inverness, UK

Highland based Brian Ó hEadhra & Fiona Mackenzie perform songs from the Gaelic traditions but also sing contemporary songs drawing on their own musical tastes and experiences ranging from Celtic and Nordic to Eastern European; Americana to indie music.

They have performed in bands such as Anam, Seelyhoo, Mackenzie, and Cruinn.

They have performed over 30 albums and have toured the world over.
... more

contact / help

Contact Brian Ó hEadhra | Fionnag NicChoinnich

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Brian Ó hEadhra | Fionnag NicChoinnich recommends:

If you like Brian Ó hEadhra | Fionnag NicChoinnich, you may also like: